اغلب مردم تعریف و تمجیدها را ظرف چند دقیقه فراموش می‌کنند

اما یک اهانت را سال‌ ها به‌ خاطر می‌سپارند …!

آن‌ ها مانند آشغال‌ جمع‌ کن‌ هایی هستند که

هنوز توهینی را که مثلا بیست‌ سال پیش به آن‌ها شده با خود حمل می‌کنند

و بوی ناخوشایند این زباله‌ ها همواره آنان را می‌آزارد …!

برای شادبودن باید بر «افکار شاد» تمرکز کنید و باید ذهن خود را از

زباله‌های تنفر، خشم، نگرانی و ترس رها کنید …!