تنها زمانى “صبور”خواهى شد،

که “صبر”را یک”قدرت”

بدانی نه یک “ضعف”…

آنچه “ویران مان” مى کند

“روزگار” نیست !

حوصله ی “کوچک”

براى “آرزوهاى بزرگ” ماست …