گول دنیا را نخور!

ماهیان شهر از کوسه ها وحشی ترند

بره های این حوالی گرگ ها را میدرند

سایه از سایه هراسان در میان کوچه ها

زنده هایم آبروی مردگان را می برند...