فقط تاریکی‌ می‌داند ماه چقدر روشن است !

فقط خاک می‌داند ، دست‌های آب چقدر مهربان !

معنای دقیق نان را فقط آدم گرسنه می‌داند !


رسول یونان