احساس عشق به دیگران

هرگز به ما ضربه نمی زند

این انتظار عشق از دیگران است

که روح ما را زخمی می کند...