گوش هایت را به همه بسپار

اما

صدایت را

به عده ای معدود