دیگران امید ما را خوش خیالی می دانند

مثبت اندیشی ما را فکر احمقانه می دانند

اهداف ما را دست نیافتنی می دانند

جنگندگی ما را تلاش بیهوده می دانند

اما....

اما همین امید،مثبت اندیشی،اهداف و مخصوصا جنگندگی است که ما را متمایز میکند