سرچشمه ی خیانت "دروغ” است


و سرچشمه ی دروغ "ترس”


و سرچشمه ی ترس گذشته ای ست که تو را ساخته است …