آنهایی که به بیداری خداوند اعتماد دارند ، راحت تر می خوابند. 


یک جمله زیبا از طرف خدا:“قبل از خواب دیگران را ببخش 


چون من قبل از اینکه بیدار شوید شما را می بخشم.


خدایا! آنچه که دادی تشکر! 


آنچه که ندادی تفکر!


به آنچه که گرفتی تذکر!


که داده ات نعمت!


نداده ات حکمت!


و گرفته ات عبرت است!


یا رب؛ آنچه خیر است تقدیر ما کن!


وآنچه شر است از من و دوستانم جدا کن. 


دست هایم به آرزوهایم نرسید آنها بسیار دورند !


اما درخت سبز صبرم می گوید :


 امیدی هست ؛ دعایی هست ؛ خدایی هست...