هر کسی می تواند دانه های یک سیب را بشمارد


اما


تنها خداوند میتوانه سیب های یک دانه را بشمارد . . .