حقیقت همون چیزی هست که همگی به دنبالشیم


ولی واقعیت همون چیزی هست که همه بهش میرسند . . .