فقیر اونی نیست که کم داره


فقیر اونی هست که بیشتر بخواد . . .