بیخودی پرسه زدیم، صبحمان شب بشود


بیخودی حرص زدیم،سهممان کم نشود


ما خدا را با خود، سر دعوا بردیم و قسمها خوردیم


ما به هم بد کردیم، ما به هم بد گفتیم


ما حقیقت هارا، زیر پا له کردیم


...و چقدرحظ بردیم، که زرنگی کردیم


روی هرحادثه ای، حرفی از پول زدیم


از شما میپرسم ، ما که راگول زدیم؟؟؟شاعر : فریبا شش بلوکی


از مجموعه شعر غریبانه