پروردگارا


یاری ام ده ، تا بدون اینکه از ایمان افراد بپرسم


و بدون اینکه بدردم بخورند، همدل و همدردشان باشم .


زیرا در سودای هر انسانی " روح تو " خانه گزیده . . .