برای فریب دادن ، عده ای را شیر میکنند و عده ای را خر

مواظب باشید حیوان صفت نشوید

بازنده ، بازنده است چه درنده چه چرنده . . .