شاید چالاک‌ترین انسان نباشم، شاید بالابلندترین یا نیرومندترین نباشم،

شاید بهترین و زیرک‌ ترین نباشم، اما قادرم کاری را بهتر از دیگران انجام دهم و این کار "هنر خود بودن" است.