گاهی برای برنده شدن،

دست به کارهایی میزنیم که با ارزشهای درونی ما ناسازگار است

در این موارد، بازنده ی اصلی ما هستیم