سیاستمدار ها و حاکمان به جنگ نمیروند...

تعدادشان کم است و طول عمر بلندی داند!

ولی سربازها... سربازها داستان های کوتاه و غم انگیزند...