اشک های تلخی که بر گورها می چکند


حرف های شیرینی هستند


که روزگاری باید بر زبان می آمدند