وقتی حرف راست میزنید

فقط انسان هایی از دستتان عصبانی می شوند

که تمام زندگی شان بر دروغ استوار است . . .