خدا به قلب کوچکم وسعت ده تا بتوانم بزرگیت را درک کنم


و در دریای بزرگی و پاکی


 و مهربانی تو غرق شوم


 و به بالهایم توانی ده


 تا بتوانم به سوی تو پرواز کنم تو که آشنا ترین آشنایی