خدایا !

خدایا چگونه تو را بخوانم درحالی که من، من هستم

(با این همه گناه ومعصیت)

و چگونه از رحمت تو نا امید شوم درحالی که تو، تو هستی

(با آن همه لطف ورحمت)

خدایا تو آنچنانی که من می خواهم

مرا نیز چنان کن که تومی خواهی

خدایا تو میدانی آنچه را که من نمیدانم

در دانستن تو آرامشیست و در ندانستن من تلاطم هاست

تو خود با آرامشت تلاطمم را آرام ساز