برایم مهم نیست از بیرون چگونه به نظر می آیم…

کسانی که درونم را می بینند برایم کافیند…


برای آن هایی که از روی ظاهرم قضاوت میکنند حرفی ندارم…


با خود می گویم بگذار همان بیرون بمانند…