انسان ها زود پشیمان می شوند....

گاه از گفته هایشان، گاه از نگفته هایشان

اما سراغ ندارم کسی را که از " لبخند زدن " پشیمان شده باشد...!

خوشا به حال آنانی که خوب میدانند ،

" لبخند زدن " منطقی ترین گفت و گوی عارفانه است...