کسانی که همه چیز را به دست خداوند می سپارند

نهایتا دست خداوند را در همه چیز خواهند یافت.


جول اوستین