ماه رمضان بر همه آنان که چشم و دل و زبان


و رفتار و کردارشان در خدمت خلق خداست و زمین را،


آب را، و گل و سبزه و دیگر موجودات را آسیب نمی‌رسانند مبارک باد