اشکها کلماتی هستند که به زبان آوردن آنها بسبار سخت است ...گریه هر کسی به این معنا نیست که او ضعیف است ، به این معناست که او یک قلب دارد ...