سکوت و لبخند دو ابزار قوی هستند. خنده راهی برای حل بسیاری از مشکلات و سکوت راهی برای پرهیز از بسیاری از مشکلات است...