بزرگی میگفت ؛


زنده بودن حرکتی است افقی ،


از گهواره تا گور ...... 


اما زندگی کردن حرکتی است عمودی ،


از فرش تا عرش ...... 


زندگی یک تداوم بی نهایت اکنون هاست ...


ماموریت ما در زندگی


" بی مشکل زیستن " نیست ، 


" با انگیزه زیستن " است ...


" سلطان دلها " باش , 


اما دل نشکن ...


پله بساز ،


اما از کسی بالا نرو ...


دورت را شلوغ کن ،


اما در شلوغی ها خودت را گم نکن ..... 


" طلا " باش ،


اما خاکی ....