خدایا برای گناهانم

همین دنیا زمینم بزن

به آن دنیا وا نگذار