دنیایتان را واژگون کنید

آدمهای شل زندگیتان سقوط میکنند

آنهایی که محکم پایتان مانده اند

 را سفت بچسبیدازشان مراقبت کنید!

آنها حتی وقتی زندگیتان را دگرگون کردید

محکم پایتان ایستادند