بیشتر مردم زندگی نمی‌کنند، 

فقط باهم مسابقه دو گذاشته‌اند !

می‌خواهند به هدفی در افقِ دوردست برسند 

ولی در گرماگرمِ رفتن 

آنقدر نفس‌شان بند می‌آید 

و نفس نفس می‌زنند 

که چشمشان زیبایی‌ها 

و آرامش سرزمینی را 

که از آن می‌گذرند نمی‌بینند 

و بعد یک وقت چشم‌شان 

به خودشان می‌افتد 

و می‌بینند پیر و فرسوده هستند 

و دیگر فرقی برایشان نمی‌کند 

به هدف‌شان رسیده‌اند یا نرسیده اند ...!

#جین_وبستر