همواره به خاطر بیاور که در اوجی معین دیگر ابری نیست، اگر زندگیت ابری است به این دلیل است که روحت آن قدر که باید بالا نرفته است.