بهار 

فصلیست که

در تقویم و طبیعت

نمایان می شود

اما تو 

بهاری هستی که

در وجود من 

سبز گشته ایى...😊❤️