اگر به من بگویند زیباترین واژه ای که یاد گرفتی چیست؟


می‌گویم پذیرش است.

یعنی:

پذیرفتن شرایط با تمام سختی هاش...

پذیرفتن آدم ها با تمام نقص هاشون....

پذیرفتن اینکه مشکلات هست و باید به مسیر ادامه داد...

پذیرفتن اینکه گاهی من هم اشتباه میکنم...

پذیرش یعنی:

پذیرفتن اینکه من کامل نیستم...

پذیرفتن اینکه هیچ کس مسئول زندگی من نیست...

پذیرفتن اینکه انتظار از دیگران نداشتن...

و...


 داشتن پذیرش توی زندگی یعنی پایان دادن به تمام دعواها، اختلاف ها و جدل ها...


👤 دکتر محمود معظمی