صداقت هدیه خیلی گرون قیمتیه،

از آدمای ارزون، انتظار صداقت نداشته باش.