تیزترین دندان‌ها پشت چرب‌ترین زبان‌ها پنهان‌اند....