نیاز نیست خودت را در آینه تماشا کنی...

در انعکاس رفتار کسانیکه با تو معاشرت دارند،

خودت را تماشا کن !