حبابها همیشه قربانی هوای درون خودشان هستند


"افکار امروز"


نقش مهمی در"فردای تو"دارد


تکرار اشتباه,دیگر اشتباه نیست


انتخاب است...