هیچکس نمیتواند برای مدت درازی ماسکی که بر چهره دارد را به نمایش بگذارد 

سرشت آدمی هرآنچه را که به طور تصنعی کسب شده است،  درهم میشکند.....