انسان ضعیف هرگز نمی تواند ببخشد! بخشیدن خصلت انسانهای قوی است...