بیاموزید

بی قید و شرط عشق بورزید

بی قصد و قرض حرف بزنید

بی دلیل ببخشید

و از همه مهمتر، بی توقع به انسان ها محبت کنید...