نگذارید صدای دنیا شما را از شنیدن صدای خدا باز دارد...