عشق ورزی عاقلانه (71 راز)

1. عشق کافی نیست
2. شما ممکن است جذب خصوصیاتی در همسرتان شوید که بعد هابرایتان قابل پذیرش نباشد
3. عشق دلیلی نیست که در پی تغییر یا کنترل همسرتان باشید
4. در مقابل هرچه مقاومت کنید، مقاومت میکند، هرچیزی را بپذیرید،‌راحت تر خواهید بود
5. هرگز فرض نکنید که میدانید همسرتان "به راستی" به چه چیزی فکر یا احساسی دارد، عشاق ذهن خوان نیستند
6. عشق متضمن مقداری رنجش، خشم و ناکامی است، عشق تابع این حیطه ها است
7. بدون اینکه حرف همسرتان را قطع کنید، قضاوت کنید یا انکار کنید،‌به انتقاد او گوش دهید
8. هیچ کس تایید صددرصدی دریافت نمیکند
9. وقتی پای احساسات به میان می آید، هیچ کس اشتباه نمیکند
10. احساس امنیت و اعتماد از عشق مهمتر است
11. احترام برای عشق ضروری است، توجه همراه با مراقبت
12. سرزنش و شکایت کارایی ندارد
13. هر دو همسر در خلق مشکلات نقش دارند
14. چیزی بعنوان جر و بحث خوب وجود دارد
15. وقتی اشتباهی هیجانی میکنید (همه چنین اشتباهی میکنند)، آن را بپذیرید و عذر خواهی کنید
16. علاقه به مثبت گرایی
17. خیلی جدی نباشید و سخت نگیرید
18. زمانی را به خودتان اختصاص دهید و عشق بیشتری خواهید داشت که به همسرتان تقدیم کنید
19. شما شایسته قدر دانی هستید اما گاهی باید آن را درخواست کنید
20. ارتباط عاشقانه ای که تنها بر هیجان متکی باشد، محکوم به شکست است
21. گاهی حسادت مطمئن ترین راه خلاصی از دست شخصی است که میترسید از دست بدهید
22. خودتان را بابت اینکه کامل و بی نقص نیستید، ببخشید
23. نابرده رنج،‌گنج میسر نمیشود
24. قلب شکسته مانند پای شکسته به مراقبت و توجه نیاز دارد
25. خستگی مزمن مانعی است در سر راه عشق
26. افسردگی به توانایی عشق ورزیدن و مورد عشق بودن آسیب میزند و اغلب نادیده گرفته میشود
27. کارهای ناتمام شما با والدینتان بر زندگی عاشقانهء بزرگسالی تان تاثیر میگذارد
28. ممکن است در کنار همسرتان رنجش، ترس و خشمی را که در کودکی دچارش شدید، احساس کنید
29. شما همان چیزی میشوید که به آن باور دارید، شما ارتباط عاشقانه ای بدست میآورید که معتقدید شایسته اش هستید
30. بخشیدن همسرتان فوایدی دارد که ابتدا به خودتان میرسد
31. ریشه های خانوادگیتان را آبیاری کنید تا از میوه های عشق لذت ببرید
32. بدانید چه زمانی در پی کمک برآیید
33. نگرش عاشقانه مسری است
34. هیچکس بدون رضایت خودتان نمیتواند در شما احساس تحقیر ایجاد کند
35. به ندای درونیتان اعتماد کنید
36. هر قدر هم ارتباط عاشقانه تان خوب یا متعهدانه باشد، شما همیشه "مجرد" خواهید بود
37. شادمانی تان در ابتدا به خودتان بستگی دارد، نه به همسرتان
38. هیچ مانعی برای احساس جذابیت وجود ندارد، مگر باور های خودتان
39. درست همانطور که عدم رضایت از خودتان مسری است، شور و اشتیاق نیز مسری است
40. تناسب اندام به شما نیرو میدهد که به طور کامل عشق بورزید
41. به عنوان پایه ای برای تغییر،‌خودتان را همانطور که هستید بپذیرید
42. کل رشد، یکپارچگی و انسجام به ظاهر مخالف ارزش هاست
43. به هرچیزی توجه نشان دهید، بیشتر رشد میابد
44. مشکلات نباید شما را درمانده کند
45. شادمانی شبیه بوسه است
46. دو نیمه،‌ یک کل نمیسازد
47. آمادگی برای ازدواج فقط دادن آزمایش خون نیست
48. در کنار یکدیگر بایستید اما نه خیلی نزدیک
49. تصمیمات مهم را با یکدیگر بگیرید، برای نتایج حاصله مسئولیت مساوی بپذیرید
50. زوج هایی که با یکدیگر تفریح میکنند، با هم میمانند
51. به عشق همسرتان نسبت به خودتان ایمان داشته باشید،‌ حتی وقتی او عاشقانه عمل نمیکند
52. موفقیت به این بستگی ندارد که چندبار می افتید، بلکه بسته به این است که چندبار دوباره بر میخیزید
53. مشکلات و درد و رنج برای رشد شما هستند، نه شکست شما
54. با آنچه الهام بخش شماست روراست باشید
55. عشق بدون "اگر" و "اما ها" بهترین است
56. کاری را که دوست دارید انجام دهید، کاری را که انجام می دهید دوست داشته باشید
57. دوستی برای عشق ضروری است
58. شما و همسرتان ممکن است در تحمل یا اشتیاقتان برای صمیمیت، یکسان عمل نکنید
59. بحران فرصتی است برای عشق تا رشد یابد
60. نگرش قدردانی را رشد دهید
61. آشیانه ای از عشق خلق کنید
62. ماساژ صمیمانه
63. آهسته به پیش بروید
64. عشق پایه ای برای شور و هیجان است
65. گفتگوی صمیمانه درباره ارتباط جنسی
66. اگر کسل هستید، شاید خودتان باعث آن شده اید
67. رضایت جنسی تان در ابتدا به خود شما بستگی دارد، نه به همسرتان
68. از خیال پردای های جنسی لذت ببرید
69. مراقبه قلب را میگشاید
70. ارزش های معنوی
71. آنچه را نمیبخشید، از دست میدهید