ساده که می شوی 


همه چیز خوب میشود 


خودت 


غمت 


مشکلت 


غصه ات 


آدم های اطرافت 


حتی دشمنت.... 


یک آدم ساده که باشی 


برایت فرقی نمیکند که تحمل چیست 


که قیمت تویوتا لندکروز چند است 


بنزآخرین مدل چند ایربگ دارد 


مهم نیست 


نیاوران کجاست 


شریعتی وپاسداران وفرشته والهیه 


کدام حوالی اند 


رستوران چینی ها 


گرانترین غذایش چیست؟! 


ساده که باشی 


همیشه در جیبت شکلات پیدا میشود 


همیشه لبخند برلب داری 


بر روی جدول های کنار خیابان راه میروی 


زیر باران،دهانت را باز میکنی 


وقطره قطره مینوشی باران را... 


آدم برفی که درست میکنی 


شال گردنت را به او میبخشی 


ساده که باشی 


بربری داغ با پنیر واقعا عشقبازیست! 


آدم های ساده را دوست دارم 


بوی ناب آدم میدهند 


ساده که میشوی 


فرمول نمیخواهی 


ایکس تو همیشه مساوی ایگرگ توست! 


درگیر رادیکال،انتگرال نیستی 


هرجایی به راحتی محاسبه میشوی 


ساده که میشوی 


حجم نداری،جایی نمیگیری 


زود به یاد می آیی ودیر از خاطر میروی 


ساده که میشوی 


کوچک میشوی 


توی دل هرکس جا میشوی 


وباز همیشه درجیبت شکلات پیدا میشود.