• در بیکران زندگی دو چیز افسونم میکند، یکی آبی آسمان که میبینم و میدانم که نیست و دیگری خدا که نمیبینم و میدانم که هست!  • اگر تمام شب را در حسرت خورشید گریه کنی فقط خود را از لذت دیدار ستاره ها محروم کرده ای، همین!  • سخاوت را در وجود کودکی یافتم که تنها آب نباتش را به دریا بخشید تا آب شیرین شود!


  • انسان بزرگ کسی است که قلبی کودکانه دارد!  • از آن نترس که آهسته حرکت میکنی، از آن بترس که هنوز حرکتی نکرده باشی!  • نگرانی هرگز از سختی فردا چیزی نمی کاهد فقط شادی امروز را از بین میبرد، با شادی به استقبال فردا برو!