گاه در جاده بایست


به درختی که نروییده بیندیش و کنارش بنشین


لحظه‌هایی هم هست


که نرفتن هنر است....