در ایران... 

تو دستشویی فک میکنن 

تو حمام آواز میخونن 

سر کلاس میخوابن 

تو رختخواب با تلفن حرف میزنن 

موقع .درس خوندن بازی میکنن 

موقع رانندگی اس ام اس میدن 

به کسی که ازش متنفرن "چشم" میگن 

با کسی که دوستش دارن دعوا میکنن 

موقع تی وی دیدن تلگرام چک میکنن 

موقع تلگرام چک کردن غذا میخورن 

موقع خواب بیدارن 

موقع بیداری خوابن 

سرکار روزنامه میخونن 

و اوقات فراقت کار میکنن!!! 

ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮﺩﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﻗﻨﺎﺩﯼ ﻗﻨﺪ ﻧﻤﯿﻔﺮﻭﺷﻪ ! ؟

ﻫﯿﭻ ﻋﻄﺎﺭﯼ ﻋﻄﺮ ﻧﻤﯿﻔﺮﻭﺷﻪ

ﻗﻬﻮﻩ ﺧﻮﻧﻪ ﻫﺎﻡ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺩﺍﺭﻥ ﺟﺰ ﻗﻬﻮﻩ !


ینی هیچ جای دنیا اینجوری فعالیت نمیکنن به خدا !