اشتباه کسانی که به دنبال تزیین تصویر خود در ذهن دیگرانند مانند اشتباه کودکی است که صورتش را با شکلات کثیف کرده و  به جای اینکه صورتش را تمیز کند آینه روبرو اش را کثیف میکند. 


مصطفی ملکیان