قشنگ ترین تعریفی که از عشق شنیدم:
عشق یعنی ترجیح میدم با تو سختی بکشم
ولی با کس دیگه ایی خوش نباشم؛)